Stichting Cultuur Educatie Platform Primair Onderwijs (hierna: Ceppo) organiseert en coördineert cultuureducatie-activiteiten voor het primair onderwijs in de gemeente Oldenzaal. Kinderen maken kennis met kunst en cultuur en daarmee met hun eigen mogelijkheden op dit gebied.

Ceppo is sinds december 2016 een zelfstandige stichting, georganiseerd door het primair onderwijs in Oldenzaal.
Ceppo onderhoudt nauwe contacten met de scholen, culturele instellingen en de gemeente. Gezamenlijk voelen zij zich verantwoordelijk voor de cultuureducatie in Oldenzaal. De directeur van Ceppo voert het programma uit en adviseert over het te ontwikkelen beleid.
Het doel is om alle leerlingen in hun schoolloopbaan goede cultuureducatieve activiteiten aan te bieden. Hierdoor komen zij in aanraking met de verschillende kunstdisciplines en erfgoed en krijgen zij de kans zich op dit gebied te ontwikkelen.
Een culturele commissie bestaande uit een afvaardiging van de Oldenzaalse ICC-ers (leerkrachten) en de directeur van Ceppo, buigt zich specifiek over de samenstelling van het jaarlijkse culturele activiteitenprogramma vanuit het Kunstmenu.
Verder streeft Ceppo naar deskundigheidsbevordering, het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen en stimuleert het de samenwerking tussen het onderwijs en de culturele instellingen.

Ceppo geeft vorm en inhoud aan de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie van het primair onderwijs in de gemeente Oldenzaal door:

- het aanbieden, organiseren en evalueren van een aanbod voor cultuureducatie. Er is aandacht voor de ervaringsvormen:

  • receptief (kunstbezoek zoals voorstellingen en exposities)

  • actief (zelf doen)

  • reflectief (kunst beschouwen en bestuderen)

- coördinatie en ondersteuning bij de uitvoering van cultuureducatie

- schoolgerichte begeleiding en advisering o.a. door :

  • het voorzitten/organiseren van een ICC-netwerk/overleg waar kennisdeling kan plaatsvinden

  • Het bijdragen aan deskundigheidsbevordering van het onderwijs en/of culturele instellingen

  • Het bieden van mogelijke individuele ondersteuning aan scholen

- het aanboren van nieuwe financieringsbronnen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van cultuureducatie in het primair onderwijs van Oldenzaal.

Verder draagt Ceppo zorg voor onderlinge afstemming met de culturele instellingen en worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd o.a. door het bezoeken van regionale/provinciale en landelijke bijeenkomsten.

Alle scholen voor primair onderwijs in de gemeente Oldenzaal kunnen gebruik maken van het cultuur-educatieaanbod. Voor de financiering stellen de gemeente Oldenzaal en de provincie Overijssel subsidies beschikbaar. De scholen dragen tevens zelf bij door middel van de bundeling cultuurgelden.

Jaarlijks wordt er een vast programma samengesteld voor alle deelnemende scholen uit Oldenzaal. Elke leerling kan via dit programma jaarlijks aan één activiteit deelnemen.

Om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten zijn uw inschrijvingen niet vrijblijvend. Scholen die gebruik maken van het aanbod gaan akkoord met het Reglement inschrijvingen.