SUBSIDIEREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2021-2024

01-08-2020

Eind mei ging de meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 open voor aanvragers. Er wordt dus ook de komende vier jaar geïnvesteerd in goede cultuureducatie, voor alle kinderen in Nederland.

In deze derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind. Hiermee werken we in Nederland straks 12 jaar lang aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs.

Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de ontwikkeling van het nieuwe curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en zijn er meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo.
Naast de scholen waarvan bekend is dat ze meedoen, worden scholen die niet eerder hebben meegedaan, nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen, dit mede in het kader van kansengelijkheid. Bestaande relaties worden uitgediept en onderhouden en nieuwe relaties worden opgezocht en betrokken.

Met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit, zetten het Ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie zich samen met partners in het hele land in, om cultuur een vaste waarde in het onderwijs te maken.

Bekijk hier de regeling.