Cultuureducatie met Kwaliteit

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit omvat een aantal subsidieregelingen waaronder:

 • Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

 • Professionalisering Cultuuronderwijs PO

 • Impuls muziekonderwijs

De Rijnbrink Groep in Deventer is voor Oldenzaal de regionale uitvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit. Onze adviseur en vaste contactpersoon daar is Meriam de Kanter.

Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Dit is een regeling voor de periode 2013-2016. Het doel van de regeling is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs verder te verbeteren en vooral te verankeren. In Overijssel wordt de regeling uitgevoerd in twee tranches. Tot 1 oktober 2014 konden aanvragen ingediend worden voor de 2e tranche. Voor de matchingsregeling is een budget beschikbaar van 20 miljoen euro per jaar (10 miljoen euro via het rijk (via het Fonds voor Cultuurparticipatie) en 10 miljoen euro via gemeenten en provincies). Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.

Eerste tranche

De eerste tranche ‘draait’ sinds 2013. In Oldenzaal zijn er twee scholen – De Bongerd en de Leemstee- die met een pilotproject deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Beide projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Kaliber Kunstenschool. Het betreft hier de ontwikkeling en implementatie van doorgaande leerlijnen muziek. Bij het project op de Leemstee is ook de Oldenzaalse muziekvereniging Semper Crescendo betrokken.

Een belangrijk aspect van de regeling is dat resultaten en ervaringen van de pilots beschikbaar komen voor andere scholen. Op 16 juni 2014 verzorgde Kaliber Kunstenschool in dat kader een presentatie in het DPO over de twee Oldenzaalse pilots en werd er informatie gegeven over de tweede tranche. De power point van die presentatie is hier te downloaden.

Tweede Tranche

Culturele instellingen en basisscholen uit Overijssel konden vóór 1 oktober 2014 voor de jaren 2015 en 2016 nieuwe projecten aanvragen binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit; de tweede aanvraagronde. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor het implementeren en doorontwikkelen van bestaande projecten die ontwikkeld zijn in 2013 en 2014 (60% van het totale budget) en voor geheel nieuwe projecten (40% van het totale budget).

De regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit” heeft als doel dat er een steviger fundament komt van cultuureducatie in scholen. In de eerste aanvraagronde (2013 en 2014) zijn er in Overijssel in gemeenten mooie pilots ontwikkeld en hebben we ervaring met elkaar opgedaan. Deze pilots zijn met een uitgebreide omschrijving terug te vinden op de website www.overijssel.alicemoves.nl. Op AliceMoves is ook de volledige informatie over de 2e tranche te vinden, of klik hier voor een rechtstreekse link. 

In Oldenzaal deden veel scholen mee in de tweede tranche met de ontwikkeling en implementatie van leerlijnen en verankering van cultuureducatie in het onderwijs: 

 • De Nutsschool; doorgaande leerlijn muziek in samenwerking met Kaliber Kunstenschool en Koninklijke Harmonie St. Joseph
 • Basisschool Drie-eenheid; doorgaande leerlijn beeldend in samenwerking met Tetem Kunstruimte uit Enschede
 • Obs de Linde; doorgaande leerlijn dans in samenwerking met Kaliber Kunstenschool
 • School voor speciaal basisonderwijs de Windroos; doorgaande leerlijn theater in samenwerking met het Theaterschip uit Deventer
 • Bijna alle scholen deden verder mee aan het CMK ‘Groeien als regio’ ; een project met als doel verankering van cultuureducatie in het onderwijs. Karin Kotte, adviseur en trainer cultuureducatie, begeleidde de scholen op weg naar visie op cultuureducatie, draagvlak daarvoor binnen het team, bewustwording en onderbouwd keuzes maken. Procesgericht werken was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Er werd op maat gewerkt door aan te haken bij ontwikkelingen binnen de scholen zoals andere CMK-projecten. Ook de culturele instellingen in Oldenzaal werden betrokken bij dit CMK ‘Groeien als regio’.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Meerjarige programma's, verspreid over het hele land worden ondersteund waarbij scholen en culturele instellingen samen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen. Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

In Oldenzaal zijn de volgende projecten gehonoreerd:

 • CMK Erfgoed verbindt Oldenzaal (2017-2020); een nieuw CMK-traject waaraan alle Oldenzaalse basisscholen deelnemen alsook de erfgoedinstellingen. Stichting Oldenzaalse Musea is projectleider van dit CMK. Het doel is om toegankelijke erfgoedlessen te ontwikkelen in een doorgaande leerlijn en implementatie van deze lessen in het onderwijs. Tegelijkertijd zal er gewerkt worden aan deskundigheidsbevordering, kennisdeling en bevordering van de samenwerking van erfgoedinstellingen alsook tussen erfgoedinstellingen en het onderwijs. De Stichting Oldenzaalse Musea zal zich kunnen ontwikkelen tot een centrale Oldenzaalse erfgoedinstelling met een overkoepelende functie op het gebied van erfgoededucatie.
 • CMK Groeien als regio 2 (2019-2020); een vervolg op CMK Groeien als regio 1.
 • CMK Muziektalent Nutsschool (2017-2018); een vervolg op het CMK-traject uit de voorgaande ronde.

Professionalisering Cultuuronderwijs PO

Dit is een jaarlijks terugkerende flankerende subsidieregeling voor cultuureducatieve projecten, ondersteunend of aanvullend op de activiteiten in Cultuureducatie met Kwaliteit. Er is jaarlijks een budget van 3,1 miljoen euro beschikbaar. In 2015 is het thema: professionalisering cultuuronderwijs PO. Aanvragen is mogelijk tot 1 maart 2016. Voor meer informatie over deze regeling klik hier,  voor een flyer over deze regeling klik hier.

Impuls muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen (vanaf het najaar van 2015) de mensen voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Voor meer informatie over deze regeling klik hier, voor een korte animatie hoe deze subsidieregeling werkt klik hier, voor een flyer over deze regeling, klik hier.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO: telefoon 06 – 53 96 91 07 of per e-mail: info@ceppo-oldenzaal.nl

Uitwisseling

Met deze website willen wij ook samenwerking en kennis uitwisseling bevorderen tussen de leerkrachten van de Oldenzaalse basisscholen. Hierna bieden wij een kennisbank voor uitwisseling van informatie, ideeën en eventueel concrete draaiboeken voor projectweken of themadagen op het gebied van cultuureducatie.

Heb jij een afgerond project / thema week, een lesbrief of een tip waar andere scholen/leerkrachten wat aan hebben? Of heb je een specifieke vraag? Meldt dit dan aan bij de bovenschoolse cultuurcoördinator. Zij kan zorgen voor antwoorden, uitwisseling met collega’s of plaatsing op deze website.

Het Schoolkoor
De Nutsschool Oldenzaal heeft een schoolkoor. Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden als ze interesse hebben in zingen. Het koor bestaat uit kinderen van groep 4 tot en met groep 8.
Het koor oefent in de middag pauze onder leiding van Jos Raanhuis, leerkracht van groep 5.
Ze hebben twee keer per jaar een optreden. Tijdens de kerstviering zingen ze op het schoolplein mooie kerstnummers, voor de rest van de school en alle ouders. Het is altijd weer een sfeervol gebeuren.
Tegen het eind van het schooljaar treden ze nog een keer op. Op een middag voor alle kinderen van de school en ’s avonds voor een publiek van ouders en familieleden. Naast veel liedjes zijn er dan ook optredens van muzikanten en dansers. Zo proberen we kinderen een podium te bieden voor hun talent.

schoolkoor2

”STUIF ES IN”
"Stuif es in" is op de St. Fransiscusschool de afsluiting van een themaperiode in het kader van kunst en cultuur. Er zijn vier thema's per schooljaar. Alle groepen werken tot de ”STUIF ES IN” aan dit thema.  De gemaakte kunstwerken worden op de ochtend van ”STUIF ES IN” tentoongesteld in de kleutergymzaal. Vanaf half 11 is er voor de kinderen gelegenheid om op te treden op het ”STUIF ES IN” podium.  
De ouders kunnen die ochtend alles komen bewonderen.
Geïnspireerd? Klik hier voor meer informatie.

Kunst-en cultuurmaand: muziek
OBS de Linde
Door Maria Mensink

In 2010 heeft onze school zich bezig gehouden met muziek. Uit deze verplichte discipline hebben we gekozen voor zingen.
In samenspraak met de Muziekschool, door ons zelf benaderde muziekdocenten, amateur operettevereniging,  amateur musicalvereniging, Turkse muzikanten en veel ouders kwam het volgende programma tot stand.
Groep1 en 2: Wereldmuziek
Groep 3 : Liedjes en spelletjes uit Grootmoeders tijd
Groep 4: Koormuziek
Groep 5 en 6: Operette
Groep 7: Pop
Groep 8: Musical
De maand werd afgesloten met  een spetterend optreden van alle leerlingen.

De lipdub
Wij, SBO de Windroos, willen als school elk jaar een lied centraal stellen met een film daarbij waardoor we onze school / kinderen op een leuke enthousiaste manier kunnen presenteren. Klik hier om deze film te zien.

Kleur je verwondering
Op de Franciscusschool vond in mei 2018 het project 'Kleur je verwondering' plaatskleurjeverwondering.
Een project op de discipline beeldend met aandacht voor kunstbeschouwing en het geïnspireerd aan de slag gaan met het
beschilderen van wieldoppen. Dit pilot-project werd vormgegeven door de Onclin-Chabrion Stichting in nauwe samenwerking met Stichting CEPPO.
Klik hier voor meer informatie over dit project en hier voor een persbericht nav dit project. De pilot werd goed ontvangen en biedt mogelijkheden voor voortzetting van dit project in de toekomst. Na
afloop van het project werden de door de kinderen beschilderde wieldoppen geëxposeerd tijdens de Oldenzaalse Midzomernacht. CEPPO legde hiervoor de contacten.
 

Musical SPIJT 
Op 28 juni 2018 werd door de jonge spelers van Joliens Theaterhuis de musical SPIJT opgevoerd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Oldenzaal. Dit vond plaats in stadstheater de Bond.

SPIJT project spijtis een bekend verhaal geschreven door Carry Slee. De musical is een theatrale bewerking door jonge spelers tussen de 10 en 14 jaar uit Oldenzaal. Een theaterstuk met een hele heldere boodschap; stop pesten en verplaats je eens iets vaker in een ander. Met prachtige muzieknummers gezongen door de kinderen zelf.

Het verhaal: Jochem wordt dagelijks gepest en getreiterd. Er zijn weinig klasgenoten die hem bijstaan. David zou wel willen maar die is ook heel druk met z’n band en z’n verliefdheid op Vera. Op het grote schoolfeest gaat het mis. Jochem wordt dronken gevoerd, David denkt dat Vera met een ander zoent en is woedend. Als Jochem hem om hulp vraagt, is hij zo kwaad dat hij wegloopt. Die nacht lijkt Jochem spoorloos verdwenen. Van huis weggelopen. Nergens meer te vinden. David en Vera gaan op zoek, en vinden zijn tas bij een meer in de buurt.

De musical was geheel gratis voor de scholen! Vele instanties droegen bij aan sponsoring om dit mogelijk te maken. Jolien Leussink zelf was de drijvende kracht hierachter. In korte tijd was budget bij elkaar om de musical gratis aan te kunnen bieden aan de scholen. Alle scholen toonden interesse en de musical werd 3 x opgevoerd die dag.

De leerkrachten konden de voorstelling voorbereiden en nabespreken a.d.h.v. lesmateriaal dat toegezonden werd aan de ICC-ers. CEPPO verzorgde de planning en communicatie met de scholen.
Jolien en alle spelers, alsook alle medewerkers achter de schermen en de sponsoren: ontzettend bedankt!


Kaliber in concert 2018

Kaliber Kunstenschool organiseerde op vrijdagavond 15 juni 2018 een groot concert voor en door leerlingen van de locatie Oldenzaal. Voor dit concert werden de Franciscusschool en basisschool de Esch uitgenodigd; ABC-scholen van het eerste uur. Tijdens het hele programma stonden de scholen centraal. In plaats van de gebruikelijke ABC-afsluiting binnen de school, werd deze verpakt in een gevarieerd programma dat plaats vond in Stadstheater de Bond in Oldenzaal.

De leerlingen leerden tijdens de ABC-lessenserie noten lezen, spelen, zingen/stemgebruik en raakten vertrouwd met ritme, melodie en muzikale beleving. Een groot aantal van deze lesonderdelen werden op de avond van 15 juni gepresenteerd met ondersteuning van een popband bestaande uit (oud)leerlingen van Kaliber Kunstenschool. Uitgegroeid tot prima musici begeleidden zij met hun enthousiasme de nieuwe lichting letterlijk en figuurlijk. Een en ander werd afgewisseld met bijdragen van dans-, zang- en instrumentale leerlingen van Kaliber Kunstenschool in allerlei verschillende bezettingen. Al met al werd het een groot feestje.
Alle voorbereidingen voor de ABC-bijdragen van deze avond vonden plaats op school tijdens de ABC-lessen.

Er waren voor de scholen geen kosten verbonden aan deelname aan dit concert en ook werd er geen entreegeld gevraagd aan de bezoekers. Elke meespelende leerling kon 2 bezoekers meevragen. Bij de uitgang vroeg men slechts een vrije gift.TromboneFactory
Dit project voor groep 5 werd door K.M.V. Semper Crescendo aangeboden aan enkele Oldenzaalse basisscholen als onderdeel van het Brasstival. Het werd uitgevoerd in oktober 2016. Mister P-Bone (Mark Boonstra) bezocht diverse Oldenzaalse basisscholen. Tijdens zijn bezoek leerden de basisschoolleerlingen samen de P-Bone – een trombone van kunststof – bespelen. De TromboneFactory werd afgesloten met een spetterend slotconcert op de deelnemende basisscholen. Op deze manier wil men basisschoolleerlingen hun talent voor blaasmuziek laten ontdekken en ze enthousiasmeren om blaasmuziek te gaan maken en/of beluisteren.


 

Muziektalent is een van de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. Hier is een prachtige korte film van gemaakt waarvoor onder andere is gefilmd op De Leemstee. Klik hier om de film te zien.
Klik hier voor meer informatie.

 

Concert met je klas!
De Koninklijke Harmonie St.Joseph is een uniek project gestart: Concert met je klas!
Een project waarin drie lijnen bij elkaar komen: muziekonderwijs op de basisschool, kinderen kennis laten maken met het bespelen van een muziekinstrument en werven van leerlingen voor de harmonie.
Met dit muziekproject kunnen kinderen van de groepen 6 en 7 van Oldenzaalse basisscholen ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Het project loopt in de maanden september – oktober 2014. Te starten bij basisschool De Esch.

Begin september 2014 krijgen alle kinderen uit de groepen  6 en 7 een proefles/demonstratie. In deze les maken de kinderen kennis met een negental muziekinstrumenten: dwarsfluit, klarinet, hobo, hoorn, trompet, trombone, euphonium, saxofoon en slagwerk. Na afloop van deze eerste les maken de leerlingen een keuze op welk muziekinstrument zij graag muziekles willen krijgen. In de weken daarna

krijgen de leerlingen (onder schooltijd) in groepen gericht 1 uur per week les op hun gekozen instrument. Deze lessen worden gegeven door een groep van 9 vakdocenten. Samen studeren zij één eenvoudig liedje (en zo mogelijk enkele liedjes) in. Op 12 oktober 2014 wordt het project afgesloten met een heus concert in Stadstheater De Bond, waar de leerlingen optreden. Zij laten dan horen wat ze in die drie weken geleerd hebben.

Voor meer informatie hierover: www.stjoseph-harmonie.nl /  www.sjho.nl
Contactpersoon: Jan Fiselier / email: 
j.fiselier@home.nl

 

Vlinder is een educatieproject dat het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2016 als haar jubileumcadeau aanbood aan het basisonderwijs in Overijssel. De voorstelling is ontwikkeld door de afdeling Educatie van de Nederlandse Reisopera.
Basisschool de Maten kreeg het project als één van veertien scholen in Overijssel toegekend.
Klik hier voor meer informatie over het project.

KENNISDOSSIERS CULTUUREDUCATIE

Samen werken we aan de professionalisering van cultuuronderwijs.
Intensieve samenwerking levert waardevolle inzichten op. Rijnbrink bundelt deze waardevolle inzichten in kennisdossiers.
Klik hier voor het kennisdossier 'De zes niveaus van procesgericht onderwijs'.
Klik hier voor het kennisdossier 'Borging van doorgaande leerlijnen in de context van Cultuureducatie met Kwaliteit'.


Presentatie Rijnbrink; Cultuureducatie met Kwaliteit

Op 28 november 2017 was Natascha Hanegraaf, senior adviseur cultuureducatie bij Rijnbrink, te gast in het ICC-overleg.
Klik hier voor haar presentatie over Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020.

Training Karin

Op 10 februari 2015, in het gemeentehuis van Oldenzaal, vond er in het  kader van de ICC-cursus een training plaats door Karin Kotte. Zij is  deskundige op het gebied van kunsteducatie en geeft advies en traningen. De training betrof een communicatiekader voor  cultuureducatie.
Klik hier voor de dia's behorende bij deze training.

Procesgerichte didactiek; een denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit

In opdracht van Rijnbrink publiceerde Karin Kotte een denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit.
De publicatie komt voort uit jarenlange ervaring als trainer van Interne Cultuurcoördinatoren bij Rijnbrink en gesprekken met leerkrachten, schooldirecteuren, cultuuraanbieders, kunstvakdocenten en adviseurs cultuureducatie.
“Leerkrachten weten intuïtief vaak wel wat het potentieel is van cultuureducatie, maar vinden het lastig om over deze meerwaarde met collega’s te communiceren,” aldus Karin.
Zij ontwikkelde voor scholen en instellingen het denkkader dat houvast biedt bij de vormgeving van cultuurbeleid op school.
Het denkkader maakt duidelijk waar cultuureducatie over gaat en geeft grip en vormt de brug tussen beleid en praktijk.
Klik hier voor de publicatie.

Dit denkkader is in Oldenzaal middels het CMK 'Groeien als Regio' een belangrijk uitgangspunt geworden voor de verdere ontwikkelingen van cultuureducatie op de basisscholen in samenwerking met de culturele instellingen.

Klik hier voor een korte film die laat zien wat procesgericht werken met leerlingen doet en hoe je als leerkracht je leerlingen tijdens een creatief proces kunt begeleiden.