Het jaarlijkse CEPPO-aanbod bestaat uit het vaste en het vrije aanbod.

Aan CEPPO deelnemende scholen kunnen elke leerling jaarlijks laten deelnemen aan één activiteit uit het vaste aanbod. De bekosting geschiedt uit de gebundelde cultuureducatiegelden. Scholen dragen hier momenteel € 6,00 per leerling aan bij. Daarnaast kunnen alle leerlingen deelnemen aan één activiteit uit de leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal. Scholen betalen hiervoor momenteel €3,50 aan CEPPO. Er blijft dan nog een resterend bedrag per leerling beschikbaar van €5,50. Scholen in Oldenzaal dienen namelijk in totaal minimaal €15,00 per leerling in te leggen voor cultuureducatie conform het Overijsselse programma Cultuur aan de Basis 2.0. Het bedrag van €5,50 per leerling kan onder andere gebruikt worden voor activiteiten uit het vrije aanbod.

Kunstmenu (vast aanbod) en Leerlijn Erfgoed worden bovenschools betaald aan de culturele aanbieders door Stichting CEPPO. De kosten van het vrije aanbod worden door de culturele aanbieders rechtstreeks gefactureerd aan de school. 

Inschrijven voor het vaste aanbod dient per schooljaar direct na de zomervakantie plaats te vinden. Klik hier voor het inschrijvingsformulier. Klik hier voor het 'reglement inschrijvingen CEPPO'.

Het is niet mogelijk om het inschrijfformulier tussendoor op te slaan. Wij adviseren u om het hele formulier in één keer in te vullen. Per school of locatie graag één inschrijving, maar in noodgevallen is het mogelijk om meerdere inschrijfformulieren op te sturen.

Het aanbod wordt bekostigd door bovenstaande jaarlijkse bijdrage van de scholen, subsidie van de provincie Overijssel en de gemeente Oldenzaal. Ook doet stichting CEPPO aan fondsenwerving.

Een keuze maken uit het aanbod van de leerlijn Erfgoed gebeurt door de scholen in afstemming met de Stichting Oldenzaalse Musea aan het begin van het schooljaar of het einde van het voorafgaande schooljaar.

Inschrijven voor het vrije aanbod via deze website kan gedurende het gehele schooljaar.